In God's eyes, "everybody" is a "somebody."

Author: Kate Buxbaum-Prado