Few Women Admit Their Age, Few Men Act Theirs.

Author: Anonymous