Smiles are the soul's kisses.

Author: Minnia Thomas Antrim